Nieuwsbrief 08 2016

Print Friendly, PDF & Email

Jaargang 19 nr. 8; Nieuwsbrief, november 2016
Secretariaat: Warmoeshof 3, 3441 EP Woerden
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan nieuwsbrief-08-2016.
[fruitful_sep]

Van het bestuur
Zo langzamerhand gaat de herfst eindelijk intreden. Wat een schitterende nazomer hebben we gehad. Fantastisch!

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brochure met de titel “Vrijwilligershulp voor u” Het geeft een zeer uitvoerig overzicht van zo goed als alle Vrijwilligershulp organisaties in Woerden. We raden u aan om het goed door te nemen en te bewaren. Je weet maar nooit of je een van die organisaties nog eens nodig hebt.

Het bestuur bereidt zich ook al voor op de Kerstbijeenkomst in december. Belangrijk is het om te weten dat in De Dam slechts een maximaal aantal leden aanwezig mag zijn op grond van o.a. brandweervoorschriften. Gelet op de grote opkomst van vorig jaar zullen we voor dit jaar een aantal maatregelen moeten treffen. Wat en hoe leest u in de volgende nieuwsbrief.

20 jarig bestaan

Volgend jaar in maart vieren wij als vereniging ons 20 jarig bestaan. Wij willen als bestuur daar graag aandacht aan besteden en vragen u, wie van u bereid is met het bestuur in een commissie mee te denken over de wijze waarop we hier aandacht aan kunnen besteden.
We rekenen op u!!

Tijdens de bijeenkomst in De Dam op 10 november zal ons bestuurslid, de heer Koos van Roon, afscheid nemen als secretaris van onze vereniging. Hij heeft deze moeilijke functie ruim 10 jaar op zeer goede wijze vervuld. De tweede secretaris Trudy Kroon zal de functie van secretaris in het bestuur gaan vervullen.

Op 31 oktober nodigen we onze nieuwe leden uit om kennis te maken met het bestuur en met elkaar. Deze middag zal plaats vinden in de parochiezaal. Uitnodigingen zijn verstuurd.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Wel en Wee”] Er was deze keer geen WEL noch WEE  [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

 • 27 oktober: 2de ronde klaverjascompetitie, locatie Parochiezaal;
 • 8 november: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
 • 10 november: Algemene Ledenvergadering Locatie De Dam

Kijk voor alle activiteiten eens in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Algemene Ledenvergadering”] Agenda ledenvergadering 10 november 2016

Op 10 november houden wij onze jaarlijkse najaarsvergadering. Hieronder vindt u de agenda voor deze bijeenkomst in De Dam. Aanvang 14:00 uur.

 • Opening door de voorzitter;
 • Mededelingen en ingekomen stukken;
 • Notulen van de ALV van 10 maart (zie de achterzijde van dit blad);
 • Voorstel begroting 2017. Wordt op de vergadering toegelicht;
 • Afscheid Koos van Roon als secretaris;
 • Wat verder ter tafel komt;
 • Rondvraag;
 • Sluiting.
  De middag wordt afgesloten met een feestelijke Bingo met fantastische prijzen.

[/fruitful_tab][fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Notulen ALV  10 maart 2016″]

Notulen Algemene Ledenvergadering KBO Woerden 10 maart 2016
Aanwezig aantal leden: 47.

Opening
Voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen:
Bericht van verhindering ontvangen mevrouw Tomassen, de heer H. Rombout en toekomstig bestuurslid mevrouw T. Kroon
Voorzitter deelt mee dat er samenwerking komt met de PCOB maar dat de afdelingen wel zelfstandig blijven in hun activiteiten.
Gevraagd wordt of er belangstelling bestaat voor een voorlichtingsmiddag van de
fietsersbond voor senioren. Hiervoor was geen belangstelling.
Notulen ALV 12 november 2015.
Deze worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Jaarverslag secretaris.
Met gebruik van PowerPoint presentatie wordt het jaarverslag toegelicht.
Interessant was de opbouw van de leeftijden van onze leden, waaruit blijkt dat er
weinig jonge senioren lid worden.
Jaarverslag penningmeester.
Ook hier PowerPoint presentatie waarbij het financiën verslag wordt toegelicht.
De contributie aan de Unie KBO is 13 euro.
Het eigen vermogen van de KBO Woerden is momenteel 4.717,– euro.
Brief van de kascommissie dat de boekhouding akkoord is bevonden.
Benoeming nieuw bestuurslid.
Aangezien er geen tegen kandidaten zijn voor de functie tweede secretaris wordt
mevrouw T. Kroon als bestuurslid gekozen.
Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
Sluiting.
Voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter F. Hoefsloot Secretaris J.A. van Roon

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Bowlen”] Ons lid Trudy Kroon, organiseert sinds een paar jaar vanaf september tot en met april iedere laatste donderdagmiddag van de maand een middagje bowlen in het bowlingcentrum Houttuinlaan 1 (bij het station).
Tot nu toe zijn we gemiddeld met 15 mensen maar er kan natuurlijk altijd nog meer bij.
Het zijn hele gezellige middagen.
Dus als er KBO leden zijn die hier belangstelling voor hebben dan kunnen ze contact opnemen via e-mail: trudykroon@hetnet.nl of telefonisch 0348-420754.
We bowlen van half drie tot half vijf.
De kosten voor de baanhuur bedragen rond de vijf euro per persoon.
Zijn er mensen die belangstelling hebben, neem dan even contact op met Trudy via bovengenoemd email adres of telefoonnummer.
[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Klaverjascompetitie”] Een nieuw seizoen, een nieuw geluid. Op 22 september is de nieuwe competitie gestart. Er wordt gestreden om de punten maar niet met het mes op tafel. Voor ieder die van klaverjassen houdt een leuke maandelijkse bijeenkomst in de parochiezaal. Er wordt gespeeld volgens de Rotterdamse spelregels. Volg de competitie en bekijk de uitslagen.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”De reiscommissie”]Bron: Borduurmuseum 2016

De dertigste dagtocht werd voor u op donderdag 15 september georganiseerd. Lees het leuke verslag dat Arie van Riet heeft geschreven.

[fruitful_sep]

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Vrijwilligers gezocht”]

De Webmaster zoekt:

We zijn bijna zover: Binnenkort gaat onze nieuwe website de lucht in!
Wat gaat u daarvan merken? In elk geval blijft de website op www.kbowoerden.nl te zien. Als u straks dit adres intypt zult u zien dat de opmaak en menustructuur duidelijk is veranderd.
De activiteitenkalender is overzichtelijker, de opmaak is moderner en er komt meer informatie op de website te staan. Bovendien wordt het mogelijk om, als lid, op geplaatste artikelen te reageren of zelf een artikel te schrijven en te publiceren. Zo wordt de website dus niet alleen als informatie gebruikt maar kunt u ook zelf invloed op de inhoud uitoefenen.
Omdat deze mogelijkheid, maar ook de toekomstige uitbreiding van mogelijkheden, de webmaster meer tijd zal gaan kosten, zoeken wij iemand die affiniteit heeft met computers en een back-up en ondersteuning voor Henk wil zijn.
Vindt u het leuk om, als vrijwilliger, voor de vereniging iets te doen en bent u handig met computers of wilt u dat wel beter onder de knie krijgen: Meld u dan aan bij het bestuur.

Belastinginvulhulp (HUBA)

Voor het belastingproject van de ouderenorganisaties, zijn we op zoek naar leden van deze bonden die voor andere leden de belastingaangiftes en eventueel aanvragen dan wel wijzigen van zorg- en huurtoeslag willen verzorgen. Het project is een samenwerkingsverband van KBO, PCOB en ANBO. Denkt u dat dit een geschikte tijdsbesteding voor u is, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester van het KBO
Jos Meijer, telefoon 0348-413201[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Wat hebben we voor u gelezen”]

 1. Ouderen juichen niet mee over koopkracht-plusje
  Een klein plusje, dat is wat ouderen na acht jaar koopkrachtdaling hooguit krijgen. Nibud deed onderzoek in opdracht van ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG, KNVG en NOOM. Senioren geloven niet zomaar in echt koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar. Daarvoor is de kloof met werkenden te groot geworden. Reparatie is hard nodig.
  Concreet vragen de ouderenorganisaties aan het zittende en het toekomstige kabinet: dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden. En compenseer mensen die zwaarder geraakt worden door een stapeling van hoge zorgkosten, woonlasten, korten pensioenen en fiscale maatregelen.
 2. Wijkverpleegkundige poetst? Hoogwaardige zorg thuis ver weg
  Hulpbehoevende ouderen thuis krijgen vaak geen huishoudelijke hulp, terwijl hun mantelzorgers overbelast zijn. Zestig procent van de wijkverpleegkundigen doet daarom wel eens huishoudelijke klussen. “Onwenselijk”, zo oordeelt de Unie KBO. Hiermee zijn we verder weg dan ooit van de HBO+ opgeleide wijkverpleegkundigen die ouderen thuis nodig hebben.
  Het is opnieuw een teken dat gemeenten onnodig streng bezuinigen op huishoudelijke hulp. “Als een wijkverpleegkundige de ‘indicatie huishoudelijke hulp’ afgeeft bij een cliënt, dan moet een gemeente dat opvolgen. Dat wijkverpleegkundigen aangeven soms een was of afwas te doen, geeft aan dat dit niet altijd gebeurt”, aldus Manon Vanderkaa.
  Doordat ouderen steeds langer thuis wonen en niet altijd voldoende mantelzorg hebben, is de spilfunctie van de wijkverpleegkundige steeds belangrijker. We pleiten er al veel langer voor dat wijkverpleegkundigen minstens HBO-geschoold zijn, vanwege de complexe problematiek van kwetsbare ouderen thuis. Manon Vanderkaa: “Maar door de huidige wijkverpleegkundigen als poetshulp in te zetten, raken we steeds verder af van de zorg thuis die kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers verdienen.”
 3. Groot succes! Blauwe envelop blijft
  blauwe-envelopGroot succes voor mensen die de gang naar digitale communicatie niet kunnen maken. Als zij dit bij de Belastingdienst aangeven ontvangen zij automatisch berichten van de Belastingdienst in de bekende, blauwe envelop. Een regeling die voor onbepaalde tijd geldt.
  De Tweede Kamer heeft dit kort voor het zomerreces eindelijk beklonken en komt hiermee tegemoet aan de zorgen van de KBO, Anbo en PCOB over de plannen om alle communicatie met de fiscus te digitaliseren. ‘Hier hebben we samen met veel gedupeerden hard voor gestreden, het is een stap in de goede richting’, aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. ‘De ruim 4.000 reacties die de actie ‘Dag Blauwe envelop’ heeft opgeleverd hebben gehoor gevonden. Met dit vangnet blijft het voor burgers mogelijk zelfredzaam te blijven.’
  [/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]

 

You cannot copy content of this page