Nieuwsbrief 01 2016

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief voor de KBO leden
Jaargang 19 nr. 1; Nestor, januari 2016
Secretariaat: Oudelandseweg 3
Telefoon 412267 of j.a.vanroon@versatel.nl
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan Nieuwsbrief 01 2016.
[fruitful_sep] Van het bestuur

Het bestuur wenst u allen een gelukkig en gezond 2016. Inmiddels zijn we als bestuur alweer gestart met het nieuwe verenigingsjaar en hebben we op 14 januari onze eerste bijeenkomst gehad. De planning voor dit jaar is gereed en vindt u separaat bij deze nieuwsbrief.
Zoals al eerder bij de kerstviering is gezegd hoopt het bestuur dat u in groten getale de maandelijkse bijeenkomsten zult bijwonen. Het bestuur heeft in ieder geval haar best gedaan om een aantal leuke thema’s op stapel te zetten.
Velen van u hebben deelgenomen aan de kerstbijeenkomst. Het was een enorme opkomst en we konden allen nog maar net in de zaal. Het bestuur was uiteraard zeer blij met deze grote opkomst.
Wij wensen u allen een fijn en gezellig verenigingsjaar toe.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Belangenbehartiging”]

De komende maanden worden de belastinginvulhulpen weer bijgeschoold door de Belastingdienst. Aan de hand van diverse opgaven worden ze bijgepraat en geoefend om ook de belastingaangiftes over het jaar 2015 te kunnen verzorgen en eventueel te helpen met Zorg- en Huurtoeslag.
Voor wie is de belastinginvuller werkzaam?
• Lidmaatschap ouderenbond vereist. De Belastingservice is bestemd voor leden van één van de drie ouderenbonden. Mensen die lid willen worden om van deze service gebruik te kunnen maken, worden ook geholpen.
• Leeftijd- en inkomensgrens. De Belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt: voor een alleenstaande € 35.000,– en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,–.
• Leden met eenvoudige aangiften. De eenvoudige aangifte omvat in beginsel de elementen uit Box I, zoals AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, specifieke zorgkosten en giften.
In voorkomende gevallen mogen gegevens zoals bank- en girorekeningen en gegevens die onomstotelijk vaststaan uit Box III (overzichten van effectenrekeningen) in de aangifte worden betrokken.
Uitgesloten voor de eenvoudige aangifte zijn de gegevens bestemd voor Box II.

De hulp is gratis, alleen noodzakelijke kosten mogen door de hulpen in rekening worden gebracht. Denkt u voor het invullen van uw aangifte gebruik te kunnen maken van de belastingservice, dan kunt u contact opnemen met uw afdelingsbestuur dan wel met de reeds bij u bekende invulhulpen.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Machtigingscode”] De belastinginvuller dient gebruik te maken van de door u ontvangen machtigingscode.
Vanaf half tot eind januari 2016 worden machtigingsbrieven verstuurd aan hulpvragers ouderenbonden. Gooi deze brieven niet weg.
De belastinginvuller maakt bij het inzenden van de aangifte gebruik van het aan hem of haar verstrekte E-herkenningsmiddel en de aan u verstrekte machtigingscode. In geen geval maakt hij of zij gebruik van uw digicode
Hulpvragers zonder machtigingscode kunnen bellen naar DigiD helpdesk 088-1236555 (lokaal tarief) en een machtigingscode aanvragen. Houd wel rekening met een verzendtermijn van maximaal 5 werkdagen. [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

 • 28 januari Klaverjascompetitie 2015-2016 Locatie Parochiehuis;
 • 9 februari Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini tel: 0348-415534;
 • 11 februari Presentatie mevrouw De Keijzer In De Dam, over hulpmiddelen bij zelfstandig wonen;
 • 25 februari Klaverjascompetitie 2015-2016 Locatie Parochiehuis;
 • 8 maart Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini tel: 0348-415534;
 • 10 maart Algemene Ledenvergadering In De Dam, na afloop Bingo [/fruitful_tab]
  [fruitful_tab title=”Email adressen”] Vanuit de ledenadministratie is de wens naar voren gebracht om ook, voor zover aanwezig en voor zover u daar bereid toe bent, uw email adres door te geven. Mogelijk dat wij daar in de toekomst gebruik van zullen maken om u sneller op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen onze vereniging.
  U kunt uw email adres met ons delen door een mail te sturen aan: leden.kbowoerden@gmail.com of gebruik de website en klik dan op: https://test.kbowoerden.nl/?contact: secretariaat [/fruitful_tab]
  [fruitful_tab title=”Wat hebben we voor u gelezen”]
 1. Unie KBO aan gemeenten: beteugel zorgkosten!
  Houd zorgkosten binnen de perken. Die oproep doet de Unie KBO aan Nederlandse gemeenten. De tarieven voor onder meer dagbesteding en begeleiding zijn zeer fors gestegen. “Toegankelijkheid van de zorg komt in het geding. We weten dat ouderen hierdoor zorg mijden, met alle gevolgen van dien”, aldus directeur Manon Vanderkaa.
  Dagbesteding en begeleiding vallen veel duurder uit sinds dit onder de gemeenten valt. De meeste gemeenten hanteren de maximale periodebijdrage van het CAK. Slechts een klein aantal, twintig gemeenten, gaat onder de maximale eigen bijdrage zitten. De verschillen tussen gemeenten zijn zeer groot.
  Mede dankzij onze lobby: lichte verbetering koopkracht gepensioneerden in 2016
  Ook gepensioneerden profiteren van koopkrachtstijging in 2016. De oorspronkelijke voorstellen van het kabinet zijn daartoe aangepast, mede onder druk van de Unie KBO. Directeur Manon Vanderkaa: “Zo wordt de ouderenkorting in 2016 verhoogd voor de meeste senioren. Een zeer welkome maatregel na zeven jaar koopkrachtdaling.”[/fruitful_tab]
  [/fruitful_tabs]

You cannot copy content of this page